Psykologian koe 16.3.2011

1. Kaksi kolmannen vuoden lukio-opiskelijaa....
Analysoi psykologian tietojesi avulla, minkälaisista opiskelijoista on kysymys ja miten opiskelijat poikkeavat toisistaan. Miten luulet heidän menestyvät opinnoissaan? Minkälaisia vahvuuksia ja heikkouksia opiskelijoilla mielestäsi on?


102-105 teoriat oppimisesta
106-107 oppimisstrategiat
107-108 oppimisorientaatiot
108 opiskeluattribuutiot
110-111 opiskelumotivaatio
111 tietokäsitys
112-113 tiedon käsittelyn strategiat opiskelussa ja metakognition vaikutus oppimiseen
114-115 oppiminen taitona
115 opiskelutekniikan kehittäminen
116-117 oppimistyylin tiedostaminen


2. Kuvittele, että olet kehityspsykologian asiantuntija....Laadi esitys mielestäsi kolmesta tärkeimmästä asiasta, joiden avulla voitaisiin ehkäistä nuorten mielenterveysongelmia. Perustele ehdottamasi asiat psykologisen tiedon avulla.

89-91 psyykkinen itsesäätely
400-402 mielekkyysperiaate
185-191 nuoruus kehitysvaiheena
438-441 mielenterveyden määrittely
442-445 kriisit ja mielenterveys
446-471 mielenterveyden häiriöt
484-495 ihmisen vahvuudet (ennaltaehkäisy)
340 tunteet ja terveys
380-381 psyykkiset taidot ja taitava ajattelu (oman mielenterveyden edistämisen näkökulmasta)


3. Määrittele, mitä afasia tarkoittaa. Mitä afasian perusteella voidaan päätellä aivojen toiminnasta?

357 kielen käytön hermostollinen perusta

aivojen toiminta
222 hermosolujen välinen tiedonsiirto
223 neuropsykologinen kuntoutus
232-233 aivojen toiminnalliset alueet

4. Carol Dweckin tutkimukset osoittavat, ...Pohdi psykologisen tiedon varassa niitä kogniiivisia, persoonallisia ja sosiaalisia tekijöitä, joiden välityksellä älykkyyskäsitys vaikuttaa oppimissaavutuksiin.

352 ajatteluun vaikuttavat fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen taso
358-359 älyykkyyden määrittelyä
360-361 älykkyyden periytyvyys
362, 363-365, 366 älykkyyden eri lajeja ja älykkyyden ominaisuuksia

5. Arvioi psykoanalyyttisten teorioiden vahvuuksia ja heikkouksia.

74-75 Freud
305 psykodynaamisen koulukunnan motivaatioteoriat
416-419 useita psykodynaamisen koulukunnan teoreetikkoja

6. Arvioi psykologisen tiedon varassa väitettä "harjoitus tekee mestarin".

102-105 kognitiivinen oppimiskäsitys
92-101 behavioristinen oppimiskäsitys
81-82 sosiokulttuurinen ihmiskuva
366 Sternbergin älykkyysluokittelu (menestyksekäs älykkyys)
378-379 taitava ajattelu - asiantuntijuus
240 automatisoituminen
61-63 skeemat, sisäiset mallit
110-111 opiskelumotivaatio
266-274 muisti
432-433 minäpystyvyysuskomukset
234-236 aivojen kehittyminen (muovautuvuus)

7. Mitä hyötyä on optimismista?

380-381 psyykkiset taidot ja taitava ajattelu
486 optimismi on elämäntaito
491 kasvua, kehitystä, onnistumisia
335 myönteisten tunteiden vaikutuksista (optimismin yhteys myönteisiin tunteisiin)
341 tunteet ja tiedonkäsittely (optimismin yhteys myönteisiin tunteisiin)

8. Matkiminen on tärkeää lapsen kehityksessä...
Miten selittäisit ja tulkitsisit tuloksia psykologisten tietojesi pohjalta?


24-31 tutkimus, periaattet ja termit
177 Piaget`n teoriat
162-167 Sternin teoria
61-63 skeemat
101 mallioppiminen

9. Pohdi suremista psykologisena ilmiönä yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

64-65, 320-321 tunteet
66 tunteet sosiaalisissa suhteissa
323 suru
(368-371 ryhmän vaikutus yksilöön luovuudessa - näkökulmien soveltaminen suremiseen)

+10. Eksistentiaalisilla kysymyksillä tarkoitetaan... Pohdi, miten erilaiset psykologiset tekijät voivat vaikuttaa ihmisen eksistentiaalisiin pohdintoihin nuoruusiässä.

184-191 nuoruusikä
206-209 Erikson
306-307 humanistinen psykologia: ihmistä ohjaa elämäntarkoituksen etsiminen
396-397 identiteetti
400-402 mielekkyysperiaate
442-445 kriisit ja psyykkinen hyvinvointi
446-471 mielenterveyden häiriöt
512-513 sosiaalistuminen
510-511 asenteet

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Psykologia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003