4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4)

4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
ymmärtää ihmisen toiminnan olevan sekä tietoisen ohjauksen että tiedostamatto-mien tekijöiden vaikutuksen alaista
tutustuu motivaation ja emootioiden perusteorioihin ja tietää, miten ihmisen moti-vaatiota ja emootioita koskeva tutkimustieto syntyy niiden pohjalta
ymmärtää, miten motivaatio, emootiot ja kognitiiviset toiminnot muodostavat dy-naamisen toimintaa ohjaavan kokonaisuuden
ymmärtää, miten motivaatio ja emootiot ovat yhteydessä yksilön ja yhteisön hy-vinvointiin
ymmärtää tietoisuuden, ajattelun ja kielen merkityksen ihmisen toiminnassa
ymmärtää taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden edelly-tyksiä ja kehittämismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt
eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen
tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys
motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus
motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa
motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhtei-sötasolla
motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä moti-vaation ja tunteiden biopsykologinen perusta
korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätök-senteko

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Psykologia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003