Hakemisto S-Ö

Saavutus-motivaatioteoria 310
Sacks Oliver 215
Sairaalahoito 482
Salovey Peter 335
Samankaltaisuuden laki 261
Sana-assosiaatio 417
Sanaton viestintä 505
Sanattomat tunneskeemat 434
Sarjapositiokäyrä 268
Schachter ja Singer 343, 349
Seitsemän älykkyyden lajia 364-365
Seksiriippuvuus 319
Seksuaalimotiivi 301
Seksuaalinen kehitys 188-189
Seksuaalinen kohdehäiriö 190
Seksuaalipsykologia 190
Sekundaarinen ryhmä 135
Sekundaariset emootiot 320
Selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä 481
Seligman 459, 485
Selkäydin 233
Selviytymiskeinot 338, 435
Semanttinen muisti 156, 269
Sensomotorinen kausi 177
Sensorinen adaptaatio 252
Sensorinen kartta 257
Sensorinen muisti 267
Sentraalinen näkökulma 389, 406, 414
Serotoniini 223, 458
Seurustelu 68
Sherif Musaref 509
Siedätyshoito 455
Siirtokertailu 271
Siirtovaikutus oppimisessa 109
Siirtymäobjekti 173, 418
Sikiöaikainen alkoholisyndroma 237
Sisarussuhteet 175
Sisäinen eheys 213
Sisäinen malli 44, 50, 62, 103, 213, 258
Sisäinen motiivi 292, 377
Sisäryhmä 509
Serotoniini, serotonisynapsi 227, 327
Siirtymävaihe 144
Sitova ympäristö 418
Skeema 37, 62, 103, 177, 271,272
Skinner B.F. 303, 420
Skitsofrenia 466
Sperling George 267
Sokraattinen dialogi 429
Solukeskus 220
Somaattinen hermosto 229
Sosiaalinen fobia 453
Sosiaalinen hymy 165
Sosiaalinen identiteetti 396
Sosiaalinen leikki 178
Sosiaalinen minäkuva 395
Sosiaalinen pääoma 494-495
Sosiaalinen rooli 134
Sosiaalinen vertailu 432
Sosiaalinen älykkyys 491
Sosiaalipsykologia 33, 46, 124, 126, 498
Sosiaalisen oppimisen teoria 432
Sosiaalisen vaihdon teoria 126
Sosiaaliset hallintakeinot 94
Sosiaaliset motiivit 294, 297
Sosiaaliset muutokset vanhuudessa 204
Sosiaaliset suhteet 66
Sosiaaliset vuorovaikutustaidot 94
Sosiaalis-konstruktiiviset tunneteoriat 351
Sosiaalistuminen, sosialisaatio 147, 512
Sosiogrammi 499
Sosiokognitiivinen teoria 304, 432
Sosiokonstruktiivinen 105
Sosiokulttuurinen psykologia 81
Sosiologia 124
Sosiometria 499, 502, 504
Soveltuvuustestit 412
Spearman Charles 362
Staattinen reunaehto 378
Stanfordin vankilakoe 507
Stereotypia 129, 369
Stern Daniel 164
Sternberg Robert 366, 493
Strategia ongelmanratkaisussa 375
Stressi 229, 336
Strukturoitu haastattelu 408
Suggestio 498
Suggestioalttius 444
Sukupuolen mukainen odotus 176
Sukupuolihormonit 233
Sukupuoli-identiteetti 176
Sukupuolirooli 176
Sukupuolisuuden pysyvyys 176
Sulkeutuneisuuden laki 261
Suodatinteoria 244
Suodatinvaimennusteoria 244
Suojavyöhyke 435
Suoriutumisminäkuva 395
Superego 74, 305, 416
Superpiirteet 426
Supportiivinen yksilöpsykoterapia 454, 479
Suru 323
Survay-tutkimus 500
Susilapsi 149
Suunnittelu (leikin) 178
Suuntautumisrefleksi, katso orientaatiorefleksi
Symbioosi, symbioottinen 172, 419
Symbolifunktio 144, 356
Sympaattinen hermosto 229, 332, 424
Synapsi 220
Synaptinen rako 222
Synaptinen toiminta 222
Synaptiset rakkulat 220
Synaptinen yhteys 274
Synaptisten yhteyksien karsiutuminen 235
Synnytyksen jälkeinen masennus 164
Syntetisoiva prosessi 192
Syvyyspsykologia 49, 417
Syvyysvihje 263
Syväsuuntautunut opiskelustrategia 104, 106
Syvä uni 282
Syömishäiriöt 187, 300
Syyllisyys 207
Syytulkinta 311
Sädekehävaikutus 127
Säilyvyyskoe 183
Säilömuisti 102, 269

Taideterapiat 479
Taitava ajattelu 378-385
Taitava opiskelu 114
Taitava oppija 114
Tajunta 218
Takaraivolohko 231
Talamus 232, 323
Tapaus, tapaustutkimus 25, 211, 407, 500
Tarkkaavaisuuden
- jakaminen 238, 240
- kohdistuminen 238, 240
- siirtäminen 239
- suuntaaminen 238
- tahdonalainen ohjaus 240
- valikointikyky 238
- ylläpitäminen 238
Tarkkaavaisuus 102, 212, 238
Tarkkaavaisuushäiriö 249
Tarkkaavaisuus-ylivilkkaushäiriö 249
Tarvehierarkiateoria 306
Tarvitsevuus 186, 300
TAT 413
Tavoiteminä 394
Tehtävätavoite 134
Teknostressi 36
Tekoäly 367
Temperamentin yhteensopivuus 157
Temperamentti 57, 156, 389, 404-405
Terapeuttinen vuorovaikutus 429
Terapian vaikuttavuus 480
Terapiakäytännöt 476
Terveys 340
Testi 28, 410-411
Testosteroni 185, 327, 334
Thanatos 305
The Big Five 73, 426
Tiede 20-21
Tiedon hierarkkinen tulkinta 258
Tiedon häviäminen 274
Tiedon kehämäinen prosessointi 258
Tiedon käsittelyn strategiat 112
Tiedon muuntuminen 274
Tiedon siirtovaikutus 104
Tiedostamaton ajattelu 213, 354
Tieteellinen tutkimus 29
Tietoinen 213
Tietoisuus 217, 218
Tietokäsitys 111
Tietorakenne 103
Todellinen minäkäsitys 394
Toiminnallinen yksikkö 231
Toiminnan käsikirjoitus 129
Toiminnanohjaus 290
Toimintastrategia 272
Toimintaterapia 483
Toimintatutkimus 500
Toissijainen piirre 423
Torjunta 400
Tosi-tv 71
Transfer 104, 109
Transferenssi 473
Trauma 442
Traumaattinen kriisi 442
Tringulaatio 408
Tukea-antava terapia 479
Tukihenkilö 197
Tukisolu 220
Tunne-elämän kehitys 172
Tunnekohteiden pysyvyys 172
Tunneminäkuva 395
Tunnemuisto 276
Tunnetavoite 134
Tunneäly 335
Tunteen rakenneosat 64
Tunteensiirto 473
Tunteet 64, 289
Tunteiden osatekijät 329
Tunteiden psykoevoluutioteoria 320
Tunteiden tutkimus 342-343
Tuntoaivokuori 231
Tuottavuus 209
Turhauma 172
Turvallinen alistuminen 418
Turvallinen kiintyminen/kiintymyssuhde 160
Turvaton kiintyminen/kiintymyssuhde 161
Tutkimuksen etiikka 31
Tutkimus 24
Tutkiva oppiminen 119
Tv-koe 433
Tyhjän pesän syndrooma 195
Työhyvinvointi 41
Työmuisti 102, 266, 268
Työnohjausryhmä 474
Työpsykologia 33, 41
Työriippuvuus 317
Työstressi 42
Työstämisvaihe 442
Työuupumus 42

Ujous 157
Ulkoinen motiivi 292, 377
Ulkoryhmä 509
Umpieritysjärjestelmä 233, 333
Umpieritysrauhaset 233
Unet 74, 286
Unen vaiheet 282
Uni 281
Uniapnea 284
Unihäiriö 284
Unilääke 480
Unisensuuri 286
Unisymboli 284
Uniteoria 286
Unityypit 282
Univaje 284
Uni-valve-rytmi 280
Urheilupsykologia 46
Uskontopsykologia 48
Uudet synaptiset yhteydet 235

WADA-tekniikka 214
WAIS 413
Vaistotoiminta 96
Validiteetti 411
Valikoiva tarkkaavaisuus 242, 245
Vallanhalu 297
Valmius vuorovaikutukseen 155
Valppaus 278
Vanhemmuus 194, 196
Vanhuuden dementia 203
Vanhuus 199
Vankilakoe 507
Varhaisaikuisuus 192
Varhaisnuoruus, -puberteetti 180, 189
Vasemman puolen aivovaurio 232
Watson John 303
Wernicken
- afasia
- alue 232, 357
Vertaisryhmä 172
Vigilanssi 278
Vierastilannekoe/menetelmä 160
Viha 325
Vihreä terapia 448
Viidenkympin siirtymä 194
Viisaus 200
Winnicott Donald 418
Vireystaso 110
Vireystila 278
Visuaalinen agnosia 263
Visuaalinen varasto 268
Visuaalinen oppija 117
Vygotsky L. S. 81
Väline-ehdollistuminen 100, 303
Välittäjäaine, -tasapaino 220, 223, 452
Välittäjäainetoiminnan hidastuminen 237
Välittäjäainetoiminta 314
Välttelevä kiintymyssuhde 162
Välttämiskäyttäytyminen 314
Välttämisongelma 372
Välttämis-välttämis-konflikti 312
Värien havaitseminen 252
Värikontrasti 254

Yhdistelyagnosia 263
Ydinminä 141
Yhteisen liikkeen laki 261
Yhteistoiminnallinen oppiminen 123
Yhteisöllisyys 494
Yksilöterapia 474
Yleinen älykkyystekijä 362
Yliminä 74, 508
Ylioppiminen 246
Ylivilkkaus 249
Ylläpitokertailu 271
Ympäristöpsykologia 43
Yrityskulttuuri 515

Zeki Semir 227
Zimbardo Philip 507

Äidin runsas alkoholin käyttö 237
Älyllinen kehitysvammaisuus 361
Älykkyysikä 359
Älykkyysosamäärä 358
Älykkyysprofiili 358
Älykkyystestit 358, 410
Ääreishermosto 228

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Psykologia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003