Hakemisto L-R

Lainattu identiteetti 188
Lamaannus 209
Lapsuuden autismi 207
Latenssi-ikä, -vaihe 180, 189
Lateralisaatio 232
Lazaruksen tunnetoria 350-351
Learning by doing 105
LeDoux Joseph 437
Leikin rakenteellinen muuntelu 178
Leikki, leikkiminen 178
Leikkiterapia 474
Lepojännite 221
Lewinsohn 459
Levinson Daniel 144
Libido 305
Liikeaivokuori 231
Liikennepsykologia 50
Limbinen alue, järjestelmä 231, 315, 330
Limittäiset hermoverkot 274
Logoterapia 429, 479
Luonne 405
Luontoympäristö 490
Luova älykkyys 366
Luovuus 209, 368
Lurija Aleksader 81, 215
Lyhytkestoinen muisti 266
Läheisyyden laki 261
Läheisyys 208
Lähentymisjakso 419
Lähentymiskäyttäytyminen 314
Lähestymis-lähestymis-konflikti 312
Lähestymis-välttämis-konflikti 312
Lähiympäristö 147
Lääkkeet 480

Maailmankuva 62, 191
Maailmojen kohtaaminen 166
Maanis-depressiivinen psykoosi 468
Mahler Margareth 417, 419
Mainonta 37
Makroympäristö 147
Mallioppiminen 101, 133
Mania 456
Mantelitumake 211, 231, 323, 327, 330, 334
Markkinointi 37
Masennus 457
Masennuslääkkeet 224, 480
Masentuneisuus 456
Maslow Abraham 306, 388, 428
Matteus-vaikutus 144
McClelland David 310
Mediapsykologia 39
Mentaalinen sanakirja 244
Metakognitiiviset taidot 104, 191
Metakognitio 112, 380
Metakommunikaatio 178
Metamuisti 269
Mieleen painaminen 266
Mieleen palauttaminen 266
Mielekkyysperiaate (psyyken) 257, 400
Mielen hyvinvointi 88
Mielenterveyden häiriöiden hoitomuodot 472
Mielenterveyden häiriöt 446
Mielenterveys 402, 438-439, 441
Mielenterveyslaki 440
Mielenterveyspalvelut 440
Mielenterveystyö 440
Mielessä säilyttäminen 266
Mieli 86, 393
Mieliala 393, 456
Mielialahäiriö 456
Mielihyväperiaate 172
Mielikuva 38
Mielikuvaharjoittelu 47, 50
Mielipaikkatutkimus 490
Mieltämisyksikkö 379
Migraatio 234
Mind map 120
Minä 389, 392
Minäkuva 394-395
Minäkäsityksen skeema 394
Minäkäsitys 62, 394-395
Minän eheys 209
Minän integraatio 200
Minän kompleksisuus 394
Minäpystyvyysuskomukset 432
Minätietoisuus 392
Mismatch negativity 214
Mittaus 27
MMN 214
Motiivi 289, 70
Motiivien ja tunteiden yhteys 290-291, 319
Motiivikonflikti 312
Motivaatio 32, 70, 293, 491
Motorinen aivokuori 231
Motoriset taidot ja kehitys 94, 159
Muisti 212
Muodollisten operaatioiden vaihe 191
Muistihaun epäonnistuminen 274
Mustasukkaisuus 69
Musteläiskätesti 342
Muutoksen tutkimus 500
Myeliinisaatio 235
Myeliinivaippa 220
Myöhäisen valinnan teoria 245
Myöhäislapsuus 180
Myönteiset tunteet 321, 487

Narkolepsia 284
Narratiivinen psykologia 436
Narsismi 464
Narsistinen persoonallisuushäiriö 465
Negatiivinen vahviste 100
Neglect 263
Nettiterapia 483
Neurolepti 480
Neuroni 220
Neuroottinen defenssimekanismi 400
Neuroottiset häiriöt 452
Neuroottisuus 424
Neuropsykologia, neurologinen tutkimus 32, 80, 214
Neuropsykologinen kuntoutus 223
Neurotiede 286
Neutraali ärsyke 98
Neuvottelutilannetutkimus 487
Nomoteettinen tutkimus 406
Normatiivinen minäkäsitys 395
Normi 135, 509
Noviisi 378
Näköhavainnot 242
Näköaivokuori 231
Näönvarainen varasto 268

Objektisuhteet 417
Observointi 342, 409
Odotustilojen teoria 503
Oheisviestintä 130
Ohimolohko 231, 357
Ohjelmoitu opetus 101
Oidipaalinen konflikti 188, 305
Oikeanpuoleinen aivovamma 232
Omaksuttu identiteetti 188
Ongelma 372
Ongelmalähtöinen oppiminen 117
Onnellisuus 322
Opiaatti 225
Opiskeluattribuutiot 108
Opiskelumotivaatio 110
Opiskelutekniikka 115
Opittu avuttomuus 459
Oppimaan oppiminen 104
Oppiminen 94, 142, 212
Oppiminen taitona 114
Oppimishäiriö 113
Oppimisorientaatio 107
Oppimispäiväkirja 119
Oppimisstrategia 103, 106
Oppimisteoria 420, 452, 459, 477
Oppimistyyli 116
Oppimisvaikutus 113
Optimismi 486
Oraalinen vaihe 188
Orgaaniset motiivit 294
Organisaatiopsykologia 33
Orientaatiorefleksi 232, 240
Osallistuva havainnointi 409
Otoksesta yleistäminen 500
Otos 30
Otsalohko 230, 248
Otsalohkojen kypsyminen myöhäisnuoruudessa 236

Pakko-oireinen häiriö 452, 455
Pakonomainen liikkuminen 318
Paniikkihäiriö 452, 454
Paradoksaalinen intentio 429
Paranoia 469
Paranoidinen skitsofrenia 466
Parasympaattinen hermosto 229, 332
Parkinsonin tauti 231
Parfit Derek 217
Parisuhde 194
Pelihimo 317
Pelko 323
Periaatteellinen moraali 198
Perifeerinen näkökulma 389, 406, 415
Perimä 145
Perls Fritz 479
Persoona 389
Persoonallisuuden biologinen perusta 404-405
Persoonallisuuden dynaaminen prosessi 403
Persoonallisuuden kehitys 404
Persoonallisuuden pysyvyys 403
Persoonallisuus 388
Persoonallisuushäiriöt 462-463
Persoonallisuuspsykologia 33, 46, 48, 414
Persoonallisuustesti 410
Perusemootiot 321
Perusluottamus 207
Perusturvallisuus 398
Piaget Jean 144, 177, 183
Piilotajuinen 416
Piirre 423
Piirreteoreettinen näkökulma 73, 422-423
Pikkuaivot 226, 233
Pinel Philippe 449
Pinker Steven 146, 436
Pinsettiote 159
Pintasuuntautunut opiskelustrategia 104, 106
Piristävä huume 225
Pitkittäistutkimus 150
Pitkäkestoinen muisti 266
Plastisiteetti 228
Platon 216
Plutchik Robert 320
Poikaleirikoe 509
Poikittaistutkimus 150
Poikkeavuusnegatiivisuusmenetelmä 214
Positiivinen vahviste 100
Postformaalisen ajattelun vaihe 198
Postmodernin identiteetin ongelma 396
Posttraumaattinen stressireaktio 442, 452
Primaarit emootiot 320
Primaari tajunta 219
Primaari ryhmä 135
Primaari sensorinen alue 256
Projektiivinen testi 342, 411
Proksimodistaalinen 171
Proseduraalinen muisti 269
Prosessointijärjestelmä 246
Pseudolajinmuodostus 209
Pseudotutkimus 438
Psykiatri 52, 448
Psykiatria 448
Psykiatrian poliklinikka 482
Psykoaktiivinen aine 454, 480
Psykoanalyysi 74, 83, 133, 476
Psykoanalyyttinen teoria 74, 188, 400
Psykodynaaminen koulukunta 74, 416-419
Psykodynaaminen motivaatioteoria 302
Psykodynaaminen terapia 476
Psykofysiologia 214
Psykofyysissosiaalinen 56
Psykokaasu 480
Psykologi 52
Psykologia 124
Psykologian kehitys 83
Psykologian osa-alueet 32
Psykologian tulevaisuus 85
Psykologien sijoittuminen 54
Psykologin ammattietiikka 54
Psykoosilääke 224
Psykoottinen persoonallisuusfaktori 424
Psykoottiset häiriöt 466
Psykopatia 465
Psykoseksuaalinen kehitys 305
Psykosomaattinen sairaus, -somatiikka 216, 336
Psykoterapeutti 472
Psykoterapia 33, 444, 460, 472
Psyyke 86
Psyykelääke 224
Psyykkinen hyvinvointi 441
Psyykkinen itsesäätely 89, 400
Psyykkinen shokkivaihe 442
Psyykkinen toimintakyky 441
Psyykkinen valmennus 46
Psyykkinen vanheneminen 202
Psyykkinen työ 65
Psyykkiset hallintakeinot 202
Psyykkiset motiivit 294, 298
Puberteetti 184
Puhe 355
Puolustusmekanismit 338, 402, 435
Puutemotiivi 306
Pystyvyysuskomukset, pystyvyyden tunne 180, 208, 488
Päiväsairaala 482
Pätevyyden tunne 180, 398
Päälakilohko 231, 357

Rajatila 463
Rajojen asettaja 196
Rakenteellinen aivokuvausmenetelmä 214
Rakkauden antaja (roolina) 197
Rakkauden lajit 493
Rakkaus 68, 493
Ranvierin kurouma 220
Raportoitavuuskriteeri 23
Ratkaisukeskeinen terapia 477
Reaaliminä 428
Reaktiovaihe 442
Refleksi 155, 233
Reflektiivinen tajunta 219
Reliabiliteetti 411
REM-uni 281
Rentoutuminen 92
Representaatio 62, 103
Repressio 274, 400
Reseptori 220
Reseptorisolu 256
Resurssiteoria 245
Revonsuo Antti 217
Ristiriitainen kiintymyssuhde 162
Rogers Carl 307, 428, 479
Rooli 134, 138, 148, 394
Roolihajaannus 208
Rorschachin musteläiskätesti 411, 412
Rosenhan David 438
Rotter Julian 432
Ryhmä 134
Ryhmäajattelu 510
Ryhmädynamikka 137
Ryhmän kiinteys 136
Ryhmän vaikutus luovuuteen 371
Ryhmäprosessi 137
Ryhmäroolit 138
Ryhmäterapia 474

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Psykologia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003