Hakemisto G-K

Galenos 216
Gardner Howard 363-365
Geenit, geenien vaikutus 145
Genitaalivaihe 189
Gliasolu 220
Goleman Daniel 491
Gottman John 487
Guidano ja Liotti 435, 477
Guilford J.P. 368

Haastattelu 26
Haasteiden kohtaaminen 398
Haaveminä 394
Habituaatio 240
Hahmolaki 377, 261
Hahmopsykologia 105, 373
Hahmoterapia 479
Hajautettu muistijälki 275
Hakuavain 272
Hakustrategia 272
Hallitseva piirre 423
Hallusinaatio 264
Hallusinogeeni 225
Harris Judith 148
Havainnointi 26
Havainto 252
Havaintoharha 257, 264
Havaintokehä 61
Havaintokonstanssi 259
Havaintokynnys 252
Havaintosalpauma 377
Havaitseminen 60
Havaitsemisprosessi 252
Havinghurst Robert J. 144
Heikkenemisteoria 274
Hemisfääri 230
Henkilökohtainen identiteetti 396
Henkilökohtaiset projektit 492
Herkkyyskausi 142
Hermoimpulssi 221, 256
Hermosolu 220,272
Hermosolujen kuolema/tuho 226, 235, 237
Hermosoluverkko 222
Hermoston muokkautuvuus 149
Heterogeeninen ryhmä 135
Heuristiikka 375, 510
Hidasaaltouni 282
Hienomotoriikka 159
Hippokampus 211, 231, 334
Hippokrates 216
Homeostaattinen säätöpiiri, homeostaasi 231, 295
Homogeeninen ryhmä 135
Hormonit 233
Horn Herman 449
Humanistinen luovuuskäsitys 368
Humanistinen psykologia ja koulukunta 49, 77, 83, 428-429
Huolenpito 196
Huume 224
Hyperventiloi
Hypnoosi 32, 92
Hypotalamus 231, 295, 327
Hypoteesi 30, 375
Hysteria 452
Hyvän hahmon laki 261
Hyvän jatkon laki 261
Hyyppä Markku 494
Häirintäteoria 274
Häpeä 207, 324

ICD-10 luokitus 450
Id 74, 305, 416
Identiteetin etsintävaihe 188
Identiteetti 141, 208, 389, 396
Identiteettikriisi 184, 396
Ideologinen kriisi 184, 191
Idiografinen tutkimus 407
Idoli 187
Ihanneminäkäsitys 182, 394, 428, 464
Ihmisen vahvuudet 484
Ihmiskuva 72
Ihmiskäsitys 72
Ihon sähkönjohtokyky 227
Ikonimuisti 267
Ikäpigmentti 237
Illuusio 264
Ilo 322
Implisiittinen persoonallisuusteoria 388
Indeterminismi 405
Individuaalipsykologia 417
Individuaatio 403, 417
Individualistinen kulttuuri 147
Inhibitio 226
Intellektualisaatio 400
Internet-riippuvuus 316
Introspektio 342
Introversio 424-425
Intuitio, intuitiivisuus 177 353
Ionipumppu 221
Isot aivot 230
Itseapuryhmä 474
Itsekeskeisyys 177
Itsenäistyminen 186
Itsenäisyys 207
Itseohjautuvuus 104
Itsereflektio 488
Itsestä etääntyminen 429
Itsetunto 182, 398

James William 343, 344-345, 392
James-Lange-teoria 345
Joharin ikkuna 393
Johtajuus 138, 506
Joukot 508
Jung Carl Gustav 403, 417
Jälkipuinti 444
Jämäkkyys 132
Jännittäminen 67

Kaamosmasennus 461
Kahvikuppineuroosi 453
Kaikkivoipuuskuvitelma 173
Kaikki-tai-ei-mitään-periaate 221
Kaikumuisti 267
Kaksisuuntainen mielialahäiriö 468
Kaksoissokkokoe 23
Kaksostutkimus 146, 150, 360
Kannabis 225
Kansallinen identiteetti 397
Kapasiteetti 268
Karkeamotoriikka 159
Karttuva ja joustava ajattelu 203
Karttuvan tiedon vaihe 198
Kasvatusoptimismi 146
Kasvatustyyli 174
- auktoriteettiin perustuva 174
- hemmotteleva 174
- laiminlyövä 174
- määräävä 174
- salliva 174
Kasvumotiivi 306
Katastrofipsykiatria 444
Katharsis 326
Kausaaliattribuutio 311
Kefadokaudaalinen 171
Kehittynyt defenssimekanismi 400
Kehityksellisesti nuoremmat ja vanhemmat aivokerrokset 228
Kehityksen häiriöt 154
Kehitys 142
Kehityskriisi 144, 442
Kehityspsykologia 32, 46
Kehitystehtävä 144
Kelly George 308, 430
Kenttätutkimus 24
Kertailu 271
Keskeinen piirre 423
Keski-iän siirtymävaihe 194
Keski-ikä 194
Keskushermosto 228
Keskusyksikkö 268
Kielen kehitys 146, 168
Kieli 212, 355
Kielteiset tunteet 321
Kiihottava aine 221
Kiinteys 135
Kiintymyssuhde 147
Kiintymyssuhde aikuisuudessa 163
Kiintymyssuhdeteoria 160
Kinesteettinen oppija 117
Klassinen ehdollistuminen 303
Kliininen psykologia 33
Kliininen terapiatyö 343
Kognitiivinen arvio 341
Kognitiivinen dissonanssi 380, 382-383
Kognitiivinen kehitys 58, 177
Kognitiivinen käyttäytymisterapia 455, 460
Kognitiivinen psykologia 32, 46, 64, 78, 84, 212
Kognitiivinen terapia 477
Kognitiivinen toiminto 212
Kognitiivinen tulkinta 459
Kognitiivisen psykologian koulukunta 214, 286, 430-431, 452
Kognitiivisen psykologian ongelmanratkaisu 374
Kognitiiviset motivaatioteoriat 302
Kognitiiviset rajoitteet 35
Kognitiiviset taidot 94
Kognitiiviset tiedot 94
Kognitiiviset tunneteoriat 348-351
Kognitiiviset perusprosessit 289
Kognitiivinen strategia 329
Kognitiivinen toiminto 60
Kognitiiviskonstruktiivinen persoonallisuusteoria 434
Kognitiotiede 212
Koheesio 136
Kokeellinen menetelmä 500
Kokeellinen tutkimus 25
Kokemus itsestä ajassa 165
Kokemus itsestä aktiivisena toimijana 165
Kollektiivinen alitajunta 417
Kollektiivinen kulttuuri 147
Kolmenkymmenen vuoden siirtymävaihe 194
Kommunikaatio 130
Kompensaatio 417
K-kompleksi 282
Konduktioafasia 232
Konfliktien selvittäminen neuvottelemalla 178
Konformismi, konformisuus 128, 510
Konkreettisten operaatioiden vaihe 183
Konstruointi 272
Konstruktiivinen oppimisteoria 104, 214
Konstruktivismi 105
Kontekstuaalisuus 105
Kontrolloitu koe 343
Konvergentti ajattelu 368
Konversio-oire 452
Korrelaatio 360, 407
Korrelatiivinen tutkimus 25, 214
Korteksi 230
Kortisolihormoni 334
Korkeatasoinen kognitiivinen prosessi 289
Kouluvalmius 183
Kriisi 442
Kriisityöryhmä 482
Kriittinen kausi 142
Kristallisoitunut ajattelu 203
Kulttuuri 512
Kulttuurien luokittelu 513
Kulttuurin vaikutus tunteisiin 328
Kulttuurirelativismi 512
Kuntoutus 483
Kuorikerros 226
Kuuloaivokuori 231
Kuulonvarainen muisti 268
Kuulumisen tunne 398
Kuvaileva tutkimus 25
Kvalitatiivinen tieto 407
Kvalitatiivinen tutkimus 153
Kvantitatiivinen tutkimus 153
Kypsymätön defenssimekanismi 400
Käsite 356
Käytännöllinen älykkyys 366
Kykytesti 410
Kypsyminen 96, 142
Kysely 26
Käsitekartta 120
Käsitteellinen ajattelu 60
Käyttäjäpsykologia 34

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Psykologia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003