Ainereaali 26032008

Keskeisimmät kappaleet, joiden perusteella voi muodostaa vastauksen kysymykseen

1. Opiskelija joutuu usein...

Tarkkaavaisuus tiedonkäsittelyn perustana 238
Tarkkaavaisuuden osatekijät 238-239
Automaattinen ja kontrolloitu tarkkaavaisuus ja tarkkaavaisuuden kohdentuminen 240-241
Valikoiva ja jaettu tarkkaavaisuus 242-247
Taitava ajattely - asiantuntijan ja aloittelijan tiedonkäsittelyn erot 378-379
Oppiminen, muisti ja tiedon käsittely 102-103, Kognitiivinen oppimisteoria 103, Konstruktiivinen oppimisteoria 104-105
Opiskelumotivaatio, Tietokäsitys, tiedon käsittelyn strategiat opiskelussa 110-113

2. Arvioi psykologisen tiedon varassa väitettä "seura tekee kaltaisekseen".

Sosiokulttuurisen psykologian koulukunta 81-82
Mallioppiminen 101
Sosiaalinen vuorovaikutus, Sosiaalisen käyttäytymisen selitysmalleja 126
Taipumus yhdenmukaiseen ajatteluun 128-129
Normit ryhmässä 135-136
Judith Harrisin teoria 148
Psykososiaalinen kehitys lapsuudessa 172-173, nuoruudessa 186-187
Sosiokognitiivinen persoonallisuusteoria ja Albert Bandura 432-433
Ryhmä ja yksilö ja Joukkotilanteen normit 508-509
Sosiaalipsykologia ja kulttuurinen ymmärrys 512-515

3. Attribuoinnilla tarkoitetaan ...

Suoriutumismotivaatio ja attribuutiot 310-311
Attribuutiostalisäksi s. 129, 377 ja attribuutioerhe s. 430

Ihmisen toimintaan vaikuttavat tekijät, toiminnanohjaus 290-291
Motiivit ja motivaatio 292-293
Motiiveita on monentasoisia 294
Sosiaaliset ja psyykkiset motiivit 297-298
Motiivit ja tunteet yhteistyössä 319

4. Identiteetin muodostuminen nuoruusiässä

Identiteetti s. 141, 208, 389, 396
Identiteetin etsintävaihe (nuoruudessa) 188
Identiteettikriisi nuoruudessa 184, 191

5. Hermann Ebbinghaus tutki...

Tieteellinen tieto 22-23
Tutkimus 24-27
Reliabiliteetti 23, 411
Validiteetti 23, 411
Unohtaminen 274

6. Millä tavoin aivojen muovautuvuus..

Plastisiteetti 228
Neuropsykologinen kuntoutus (muovautuvuus) 223
Keskushermosto ja aivokuori 230-231
Aivojen kehitys 234-236
Muutokset aivoissa ikäännyttäessä 237
Fyysiset muutokset vanhuudessa 201, Psyykkiset ja kognitiiviset muutokset 202-203

7. Tarkastele neurobiologisten, kogniitiivisten ja sosiokulttuuristen..

Perustunteet 320
Pelko 323-324
Tunteiden biologinen perusta 330
Hormonien vaikutus tunteisiin 334
Autonomisen hermoston vaikutus ja fysiologiset mittarit 332-333
Kulttuurin vaikutus tunteiden ilmaisuun 327-329
Sosiaalis-konstruktiiviset tunneteoriat 351
Tunteiden kognitiiviset selitysmallit 348-350

8. Mitkä kognitiiviset, sosiaaliset ja persoonallisuustekijät vaikuttavat yksilön luovuuteen?

Luovuuden luonne 368
Luovuuden persoonalliset tekijät 369
Ryhmän vaikutus luovuuteen 370-371
Persoonallisuus 388-389, 391
Kehittyvä persoonallisuus 403-404

+ 9. Motiivien ja tunteiden yhteys psyykkisen hyvinvointiin motivaatio 70, 292-311
- motiiviristiriidat 312-313, tunteet 64-67, 320-351
- psykososiaalinen kehitys eri ikävaiheissa 160-170, 172-176, 180-182, 186-190, 193-197, 202, 204-209
sisäiset mallit
motiivit ja tunteet yhteistyössä 319
hyvinvointi 88
- itsesäätely 89-90
- mielenterveys 438-439, 442-445
- psyykkinen hyvinvointi 441
mielenterveyden häiriöt 450-471
ihmisen vahvuudet 485-492
rakkaus 493

+ 10. Pohdi kaupungistumisen vaikutuksia psykologian näkökulmasta.
ympäristöpsykologia 43-
sosialisaatio 147, 512
sosiaalinen vuorovaikutus 126
ryhmät 134
psyykkisen kehityksen osa-alueita 142-144
kehitykseen vaikuttavia tekijöitä 145-149
esimerkkejä eri ikäkausien kehitystehtävistä suhteessa kasvuympäristöön 155-209
tarkkaavaisuus 238-251
havaitseminen 252-265
vireystila, nukkuminen, uni 278-291
motiivit, motiiviristiriidat 292-301, 312-313
erilaisia tunteita 320-326
stressi 336-339
luovuus 368
mielenterveys 438-449
ihmisen vahvuudet 485-495
ryhmä ja yksilö 508-515

Tulosta tämä sivu / Print this page

© Psykologia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003