Psykologian sivusto - Ainereaali 24.9.2008


Psykologian koe 24.9.2008

Sivunumerot viittaavat Psykologian verkot käsikirjan sivuihin

1. Murrosikä psyykkisenä, biologisena, sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä
184-191 kurssin Kehityspsykologia alaluku Kehitys nuoruusiässä

2. Mielen teorialla tarkoitetaan yksilön tietoa siitä, että muillakin ihmisillä on oma tietoisuus, omat ajatukset ja omat tunteet. Miten mielen teoria syntyy, ja miten se liittyy yksilön toimintaan vuorovaikutustilanteissa?
Vastausta voi rakentaa mm. seuraavista aineksista:
s. 62-63 sisäiset mallit ja niiden merkitys, 64-65 tunteet, 66 tunteet sosiaalisissa suhteissa (mm. peilineuronit), 129 sosiaalisen todellisuuden havaitseminen, 132 jämäkkyys, 133 prososiaalisuus (ja empatia), 147-149 Ympäristön merkitys kehitykseen ja susilapset, 164-167 minäkäsityksen kehittyminen (Stern), 218-219 tajunta, tietoisuus ja psykologinen todellisuus (Revonsuo), 327-329 tunteita voi ilmaista monin tavoin, 346-347 Antonio Damasio

3. Mitkä tekijät vaikuttavat psykoottisten häiriöiden syntyyn, ja miten näitä häiriöitä hoidetaan?
466-469 Psykoottiset häiriöt, 472-483 Mielenterveyden häiriöiden hoitomuotoja

4. Arvioi oppimispsykologisen tiedon pohjalta sananlaskua ”Kertaus on opintojen äiti”.
94-95 Mitä oppiminen on ja mitä opitaan, 97 määritelmiä oppimisesta, 98-101 behavioristisen psykologian teoriat oppimisesta , 102-105 kognitiivinen ja konstruktiivinen teoria oppimisesta, 106-107 oppimisstrategiat

5. Miten yksilön arvot ja motiivit ovat yhteydessä toisiinsa?
289-319 Motiivit-luku. etenkin kappale psyykkiset motiivit 294 ja 298-299

6. Rakenteellisilla…
214-215 Neuropsykologia (ja kuvantamismenetelmät), 230-232 Keskushermosto, aivokuori (otsalohkojen merkitys), 232 aivopuoliskot (Wernicken alue), 235-236 otsalohkojen merkityksestä

7. Tyttöystävä….Erittele Tuomon käyttämiä defenssejä ja coping- eli hallintakeinoja ja arvioi niiden toimivuutta
89-91 Psyykkinen itsesäätely, coping- ja defenssikeinot ja defenssikertomus sekä s 400-402 Mielekkyysperiaate

8. Suunnittele kokeellinen tutkimusasetelma, jolla tutkit vireystilan vaikutusta reaktionopeuteen
22-23 tieteellinen tieto, 24-28 tutkimus ja tiedonkeruutavat, 28-31 psykologisen tutkimuksen vaiheet, 31 tutkimuksen etiikka, 278-280 vireystila

+9. Muistin rakenne ja toiminta
266 Muistijärjestelmä, 267-270 muistijärjestelmän osat, 271-274 muistaminen prosessina, mieleenpalauttaminen ja unohtaminen, 274-277 muistin neurologinen perusta

+10. Persoonallisuuspsykologia…
72-73 psykologian koulukuntia ja ihmiskuvia, 73-81 eri koulukuntia, 83-85 psykologian kehityskaari ja tulevaisuus, 388-391 persoonallisuus-käsitteen määrittelyä, 403-405 persoonallisuuden kehitys, muuttuminen ja pysyvyys, 414-437 psykologian koulukuntien käsityksiä persoonallisuudesta


© Psykologia
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com